To jest archiwalna wersja strony. Przejd藕 do aktualnej strony KLIKNIJ
PDF Drukuj

loga

Zarz眃 Wojew骴ztwa Podkarpackiego
informuje o mo縧iwo禼i sk砤dania wniosk體 o przyznanie pomocy w ramach dzia砤nia ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju? obj阾ego Programem Rozwoju Obszar體 Wiejskich w zakresie ma硑ch projekt體, tj. operacji, kt髍e nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤 Osi 3, ale przyczyniaj si do osi眊ni阠ia cel體 tej osi za po秗ednictwem Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu
i Trzebo秐icy? dzia砤j眂ej na terenie gminy: Le縜jsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Termin爏k砤dania爓niosk體: 18 sierpnia 2014 r. do 08 wrze秐ia 2014 r.

Miejsce爏k砤dania爓niosk體: Biuro Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godz. 800 - 1600 lub Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb爏k砤dania爓niosk體: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi za潮cznikami nale縴 sk砤da bezpo秗ednio w terminie i miejscu okre秎onym w niniejszym og硂szeniu.

Wnioski nale縴 sk砤da na formularzu udost阷nionym na stronach internetowych: Urz阣u Marsza砶owskiego Wojew骴ztwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl orazLokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Kryteria wyboru operacji w ramach dzia砤nia 413 ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju" dla ma硑ch projekt體, tj. operacji, kt髍e nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy
w ramach dzia砤 Osi 3, ale przyczyniaj si do osi眊ni阠ia cel體 tej osi przez Lokaln Grup Dzia砤nia, okre秎one w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie kt髍ych ocenia si uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, minimalne wymagania, kt髍ych spe硁ienie jest niezb阣ne do wyboru projektu przez LGD oraz wykaz dokument體 niezb阣nych燿o爓eryfikacji爏pe硁ienia爇ryteri體爓yboru爋peracji爑dost阷nione爏睜na stronach爄nternetowych:
Urz阣u燤arsza砶owskiego燱ojew骴ztwa燩odkarpackiego爌od燼dresem: www.prow.podkarpackie.pl爋raz Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dost阷nych 秗odk體 na operacje ramach dzia砤nia 413 ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju" dla ma硑ch projekt體, tj. operacji, kt髍e nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤 Osi 3, ale przyczyniaj si do osi眊ni阠ia cel體 tej osi w drugim naborze wniosk體 w 2014 r. wynosi 80000,00 z. (s硂wnie: osiemdziesi眛 tysi阠y z. 00/100).

LGD dokonuje wyboru w/w operacji do limitu dost阷nych 秗odk體 wskazanych w informacji.

Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e naboru udzielane s w siedzibie g丑wnej Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Do秝iadczenie wnioskodawcy w realizacji projekt體

Instrukcja wype硁iania wniosku

Wykaz dokument體 niezb阣nych do wyboru operacji przez LGD
Kryteria wyboru operacji Ma砮 projekty
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Rozporz眃zenie wdra縜nie LSR 01-2013

Dziennik ustaw z dnia 2 lipca 2014