To jest archiwalna wersja strony. Przejd藕 do aktualnej strony KLIKNIJ
PDF Drukuj

loga

Zarz眃 Wojew骴ztwa Podkarpackiego informuje o mo縧iwo禼i sk砤dania wniosk體
o przyznanie pomocy w ramach dzia砤nia ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju?
obj阾ego Programem Rozwoju Obszar體 Wiejskich w zakresie operacji,
kt髍e odpowiadaj warunkom przyznania pomocy

w ramach dzia砤nia ?Odnowa i Rozw骿 wsi?
 za po秗ednictwem
Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy?
dzia砤j眂ej na terenie gminy: Le縜jsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Termin sk砤dania wniosk體: 18 sierpnia 2014 r. do 08 wrze秐ia 2014 r.

Miejsce sk砤dania wniosk體: Biuro Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godz. 800 - 1600 lub Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb sk砤dania wniosk體: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi za潮cznikami nale縴 sk砤da bezpo秗ednio w terminie i miejscu okre秎onym w niniejszym og硂szeniu.

Wnioski nale縴 sk砤da na formularzu udost阷nionymna stronach internetowych:  Urz阣u Marsza砶owskiego Wojew骴ztwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem:  www.regionsanuitrzebosnicy.pl Kryteria wyboru operacji w ramach dzia砤nia 413 ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, kt髍e odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤nia ?Odnowa i Rozw骿 wsi? przez Lokaln Grup Dzia砤nia, okre秎one w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie kt髍ych ocenia si uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, minimalne wymagania, kt髍ych spe硁ienie jest niezb阣ne do wyboru projektu przez LGD oraz wykaz dokument體 niezb阣nych do weryfikacji spe硁ienia kryteri體 wyboru operacji udost阷nione s na stronach internetowych: Urz阣u Marsza砶owskiego Wojew骴ztwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dost阷nych 秗odk體 na operacje ramach dzia砤nia 413 ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, kt髍e odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤nia ?Odnowa i Rozw骿 wsi?w drugim naborze wniosk體 w 2014 r. wynosi 484 690,58 z. (s硂wnie: czterysta osiemdziesi眛 cztery tysi眂e sze舵set dziewi赕dziesi眛 z. 58/100).

LGD dokonuje wyboru w/w operacji do limitu dost阷nych 秗odk體 wskazanych w informacji.

Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e naboru udzielane s w siedzibie g丑wnej Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja wype硁iania wniosku

Do秝iadczenie wnioskodawcy w realizacji innych projekt體

Dziennik ustaw z dnia 2 lipca 2014 r.

Ustawa 7-03-2007 o wspieraniu rozwoju obszar體 wiejskich z EFRROW

Rozporz眃zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 02-2012

Kryteria wyboru operacji Odnowa wsi

Wniosek o przyznanie pomocy

Wykaz dokument體 niezb阣nych do wyboru operacji przez LGD