To jest archiwalna wersja strony. Przejd藕 do aktualnej strony KLIKNIJ
PDF Drukuj

Zarz眃 Wojew骴ztwa Podkarpackiego
informuje o mo縧iwo禼i sk砤dania wniosk體 o przyznanie pomocy w ramach dzia砤nia ?Wdra縜nie lokalnych strategii rozwoju?
obj阾ego Programem Rozwoju Obszar體 Wiejskich
w zakresie operacji, kt髍e odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤nia
?R罂nicowanie w kierunku dzia砤lno禼i nierolniczej?
oraz

w zakresie ma硑ch projekt體, tj. operacji, kt髍e nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia砤 Osi 3, ale przyczyniaj si do osi眊ni阠ia cel體 tej osi
za po秗ednictwem
Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy?
dzia砤j眂ej na terenie gminy:
Le縜jsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Termin sk砤dania wniosk體:
od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

Miejsce sk砤dania wniosk體:
Biuro Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godz. 800 - 1600 lub
Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb sk砤dania wniosk體:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi za潮cznikami nale縴 sk砤da bezpo秗ednio w terminie i miejscu okre秎onym w niniejszym og硂szeniu.

Wnioski nale縴 sk砤da na formularzu udost阷nionym na stronach internetowych:
Urz阣u Marsza砶owskiego Wojew骴ztwa Podkarpackiego pod adresem:
www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Kryteria wyboru operacji w ramach dzia砤nia ?R罂nicowanie w kierunku dzia砤lno禼i nierolniczej? oraz w ramach dzia砤nia ?Ma砮 Projekty? przez Lokaln Grup Dzia砤nia, okre秎one w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie kt髍ych ocenia si uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokument體 niezb阣nych do weryfikacji spe硁ienia kryteri體 wyboru operacji udost阷nione s na stronach internetowych:

Urz阣u燤arsza砶owskiego燱ojew骴ztwa燩odkarpackiego爌od燼dresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dost阷nych 秗odk體 na operacje z zakresu ?R罂nicowanie w kierunku dzia砤lno禼i nierolniczej? w pierwszym naborze wniosk體 w 2011 r. wynosi 481922,00 z. (s硂wnie: czterysta osiemdziesi眛 jeden tysi阠y dziewi赕set dwadzie禼ia dwa z). Limit dost阷nych 秗odk體 na operacje z zakresu ?Ma砮 Projekty? w pierwszym naborze wniosk體 w 2011 r. wynosi 200000,00 z. (s硂wnie: dwie禼ie tysi阠y z).

Minimalne wymagania, kt髍ych spe硁ienie jest niezb阣ne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z za潮cznikami do Regulaminu Rady Programowej ?Karta oceny zgodno禼i operacji
z燣SR?:
Operacje mo縩a uzna za zgodn z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1,2,3 wynika, i jej realizacja przyczynia si do osi眊ni阠ia:
-co najmniej jednego celu og髄nego LSR,

-co najmniej jednego celu szczeg蟪owego LSR

-oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsi陊zi阠iem planowanym w ramach LSR oraz zgodnie z ?Kart oceny operacji wg lokalnych kryteri體 LGD Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy? wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywn ocen Cz硂nk體 Rady Programowej w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punkt體 uwzgl阣niaj眂ej stopie spe硁ienia kryteri體 wyboru projekt體 przewidzianych w Karcie oceny merytoryczne (informacja zamieszczona w LSR).

Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e naboru udzielane s w siedzibie g丑wnej Lokalnej Grupy Dzia砤nia Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebo秐icy" Wierzawice 874, 37-300 Le縜jsk od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judasz體ka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedzia砶u do pi眛ku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

Do pobrania:

Wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD

O秝iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy osoby fizycznej

Kryteria wyboru operacji R罂nicowanie

Informacja dla Beneficjenta

ROZPORZZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniaj眂e rozporz眃zenie w sprawie szczeg蟪owych warunk體 i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia砤nia ?R罂nicowanie w kierunku dzia砤lno禼i nierolniczej? obj阾ego Programem Rozwoju Obszar體 Wiejskich na lata 2007?2013

Rozporz眃zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r.

Rozporz眃zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrze秐ia 2010 r.

Rozporz眃zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 pa糳ziernika 2007 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

Instrukcja wype硁iania Ekonomicznego Planu Operacji

Instrukcja wype硁iania wniosku o p砤tno舵

Instrukcja wype硁iania wniosku o przyznanie pomocy

Formularz Ekonomiczny Planu Operacji

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy

O秝iadczenie w砤禼iciela lub wsp蟪w砤禼iciela nieruchomo禼i

O秝iadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Wniosek o P砤tno舵