USTAWY / ROZPORZĄDZENIA

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

WNIOSKI

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

wersja 3z obowiązująca od 16 października 2017

wersja 2z

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

wersja 3z obowiązująca od 16 października 2017

wersja 2z


 

DOKUMENTY POMOCNICZE

1. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - najczęściej zadawane pytania

2. Grupy defaworyzowane

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Księga wizualizacji i logotypy - tutaj       

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

        5. Logo LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"

        6. Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy:

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

 

 

PRZYDATNE LINKI

1. SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta

2. Elektroniczne Ksiegi Wieczyste

3. Polska Klasyfikacja Działalności

4. Portal podatkowy

5. Krajowy Rejestr Sądowy

6. CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa