ZMIANA PROCEDUR PDF Drukuj
czwartek, 16 listopada 2017 13:22

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w dniu 11 października 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023.

Wprowadzone zmiany podyktowane zostały nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz nowymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W związku z tym najbliższa ocena i wybór wniosków w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 8/2017) oraz w zakresie Projekty dla przedsiębiorców ­– podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 10/2017) odbywać się będzie na podstawie zaktualizowanych procedur.

 

Procedury wyboru i oceny operacji -> pobierz