Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PDF Drukuj

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz

w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
działającej na terenie gminy:
Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Termin składania wniosków:
od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 lub
Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz w ramach działania „Małe Projekty” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji udostępnione są na stronach internetowych:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. wynosi 481922,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł). Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe Projekty” w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. wynosi 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy zł).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z załącznikami do Regulaminu Rady Programowej „Karta oceny zgodności operacji
z LSR”:
Operacje można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1,2,3 wynika, iż jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia:
-co najmniej jednego celu ogólnego LSR,

-co najmniej jednego celu szczegółowego LSR

-oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR oraz zgodnie z „Kartą oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę Członków Rady Programowej w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w Karcie oceny merytoryczne (informacja zamieszczona w LSR).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w siedzibie głównej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy" Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

Do pobrania:

Wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy osoby fizycznej

Kryteria wyboru operacji Różnicowanie

Informacja dla Beneficjenta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Formularz Ekonomiczny Planu Operacji

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Wniosek o Płatność