Informacje pomocnicze

USTAWY/ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


PROCEDURY

Procedury wyboru i oceny operacji


Procedury wyboru i oceny grantobiorców


WNIOSKI

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


wersja 3z /obowiązująca od 16 października 2017/


wersja 2z


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


wersja 3z /obowiązująca od 16 października 2017/


wersja 2z


DOKUMENTY POMOCNICZE

1. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


2. Grupy defaworyzowane


3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


4. Księga wizualizacji i logotypy

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.


5. Logo LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”


6. Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawą maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy:

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadać ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.


PRZYDATNE LINKI

SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta -> PRZEJDŹ


Elektroniczne Księgi Wieczyste -> PRZEJDŹ


Polska Klasyfikacja Działalności -> PRZEJDŹ


Portal podatkowy -> PRZEJDŹ


Krajowy Rejestr Sądowy -> PRZEJDŹ


CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej -> PRZEJDŹ


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -> PRZEJDŹ


LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 8:00-16:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast