OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2017 PDF Drukuj
poniedziałek, 18 września 2017 08:13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków:

od 02 października 2017 r. do 23 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Forma złożenia wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.

2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

1. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

  • Minimalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.
  • Maksymalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 150 000,00 zł.

2. Intensywność wsparcia wynosi:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 3. Wsparcie rozwijania działalności gospodarczej

- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Limit środków dostępnych w ramach naboru:

 964 662,00  zł

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz
z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:

1. Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

2. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz biznesplanem
i pozostałymi wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej wniosku i biznesplanu na nośniku CD/DVD.

2. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

1. Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku, biznesplan, instrukcje, formularz umowy, formularz wniosku o płatność), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” - www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.

2. Formularz wniosku, biznesplan, instrukcje, formularz umowy, formularze wniosków o płatność dostępne są również na stronie www.arimr.gov.pl.

Załączniki:

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dodatkowe dokumenty