Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 2007-2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
“Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz

w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”
działającej na terenie gminy:
Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Termin składania wniosków:
od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 lub
Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Kryteria wyboru operacji w ramach działania “Rónicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz w ramach działania “Małe Projekty” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji udostępnione są na stronach internetowych:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu “Rónicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. wynosi 481922,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł). Limit dostępnych środków na operacje z zakresu “Małe Projekty” w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. wynosi 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy zł).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z załącznikami do Regulaminu Rady Programowej “Karta oceny zgodności operacji
z LSR”: Operacje można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1,2,3 wynika, iż jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia:
-co najmniej jednego celu ogólnego LSR,

-co najmniej jednego celu szczegółowego LSR

-oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR oraz zgodnie z “Kartą oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę Członków Rady Programowej w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w Karcie oceny merytoryczne (informacja zamieszczona w LSR).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w siedzibie głównej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast