Informacje pomocnicze

 


Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2.

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym zamieszczamy aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2,  które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Do pobrania:
Pismo – RODO
19.2_klauzule
19.2_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO
19.2_klauzule_ DO LISTY OBECNOŚCI


USTAWY/ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2019 r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – tekst jednolity z dnia 12 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


PROCEDURY

Procedury wyboru i oceny operacji


Procedury wyboru i oceny grantobiorców


WNIOSKI

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


wersja 5z /obowiązująca/

       


        wersja 4z

       


wersja 3z


wersja 2z


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


wersja 5z /obowiązująca/

       


        wersja 4z

       


wersja 3z


wersja 2z


DOKUMENTY POMOCNICZE

1. Najczęściej zadawane pytania – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


2. Grupy defaworyzowane


3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


4. Księga wizualizacji i logotypy

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.


5. Logo LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”

.jpg

.png


6. Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawą maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy:

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadać ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W dniu 6 lutego 2018 r. została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiany te dotyczą między innymi podniesienia progu od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro.

Więcej informacji -> tutaj


PRZYDATNE LINKI

SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta -> PRZEJDŹ


Elektroniczne Księgi Wieczyste -> PRZEJDŹ


Polska Klasyfikacja Działalności -> PRZEJDŹ


Portal podatkowy -> PRZEJDŹ


Krajowy Rejestr Sądowy -> PRZEJDŹ


CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej -> PRZEJDŹ


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -> PRZEJDŹ


Baza Internetowa Regon – > PRZEJDŹ


LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast