Nabór do projektu “W drodze po sukces”

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA 23.03.2022-11.04.2022

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie 130 os (60K i 70M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat  zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na terenie woj podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielnie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego, szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy do końca VI 2023 r.

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 160 osób spełniających kryteria:

  • wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
  • zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rodzaj wsparcia dotyczący dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 130 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia – kwiecień/maj 2022 r.

  • Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej

W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 120 Uczestników/czek projektu.

Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLN.

Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022 r.

  • Fakultatywne wsparcie pomostowe:

W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie 1 800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 120 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022 r. – listopad/grudzień 2022 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu –  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

 KONTAKT

BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

e-mail:  projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676 90 60,

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast