Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicyogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od 19 czerwca 2017 r. do 11 lipca 2017 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 16.00.
Forma złożenia wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.

2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczył komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach ? oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej wniosku na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:1. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

  • Maksymalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 300 000,00 zł.

2. Intensywność wsparcia wynosi:

  • 63,63% kosztów kwalifikowalnych ? w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 70% kosztów kwalifikowalnych ? w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 4. Budowa lub przebudowa infrastruktury społeczno-kulturalnej

– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772).

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 500 000,00 zł
Warunki udzielenia wsparcia:1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017 poz. 772).

Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD.

3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:1. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” – www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.

2. Formularz wniosku, instrukcje, formularz umowy, formularz wniosku o płatność dostępne są również na stronie www.arimr.gov.pl.

Załączniki:

  1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegłowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
  2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”
  3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

WNIOSEK O PłATNOść

DODATKOWE DOKUMENTY

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast