Proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”  w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zaangażuje lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych.

Do opracowania LSR powołany zostanie zespół roboczy ds. LSR, złożony z pracowników Biura LGD, członków Zarządu oraz członków LGD. Zespół będzie odpowiedzialny za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań ze społecznością lokalną oraz będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, przeprowadzona zostanie kampania informacyjna poprzez stronę internetową LGD oraz strony internetowe gmin planowanych do objęcia LSR.

W okresie przygotowania LSR na stronie internetowej LGD www.regionsanuitrzebosnicy.pl zostanie utworzona zakładka „PRZYGOTOWANIE LSR 2023-2029”. W zakładce tej zamieszczane będą informacje dotyczące harmonogramu spotkań ze społecznością lokalną z dokładnymi terminami i miejscami spotkań, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią z możliwością zgłaszania uwag (konsultacje społeczne).

Informacje w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR 2023-2029” będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane w miarę postępu prac nad opracowaniem strategii.

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane co najmniej jedno spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Na spotkaniach szczególna uwaga poświęcona zostanie głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i partnerstwa w realizacji LSR. Podczas dyskusji zostaną zdefiniowane problemy, potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i zadań, ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

Informacja o ogólnodostępnych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, które mają być objęte LSR.

Plakaty informacyjne będą zawierały podstawowe informacje o spotkaniach tj. termin, miejsce oraz program.

W celu poznania opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców LGD, wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe (on-line), celem diagnozy obszaru, analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.

Aby zapewnić w opracowaniu LSR udział społeczności wykluczonej cyfrowo, możliwe będzie również złożenie ankiet w formie papierowej.

Aby umożliwić udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowania strategii w biurze LGD prowadzone będą Konsultacje indywidualne w biurze LGD. Informacje o dniach tygodnia i godzinach w których będą prowadzone konsultacje indywidualne również będą umieszczone w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR 2023-2029”.

Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. Wstępna wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag i opinii w określonym terminie. Zgłaszane opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds. LSR.

Końcowa wersja LSR po konsultacjach społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół roboczy, zostanie przedstawiona na ogólnodostępnym spotkaniu, celem ostatecznych konsultacji.

Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu roboczego ds. LSR, pozwoli na przygotowanie dokumentu wysokiej jakości, zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast