Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicyogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Termin składania wniosków: od 04.07.2023 r. do 17.07.2023 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Forma złożenia wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.

2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

1. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

2. Intensywność wsparcia wynosi:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.2. Dziedzictwo lokalne

– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023, Dz.U. 2020 r. poz. 1555, Dz.U.2021 r. poz. 2358).

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 13 146,37 EUR, co przy kursie indykatywnym 4 PLN/EUR odpowiada kwocie  52 585,48 PLN
Warunki udzielenia wsparcia:1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz
z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023, Dz.U. 2020 r. poz. 1555, Dz.U.2021 r. poz. 2358).

Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:1. Aby operacja znalazła się na liście operacji wybranych do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

2. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD.

3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

1. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.

2. Formularz wniosku, instrukcje, formularz umowy oraz formularz wniosku o płatność dostępne są również na stronie www.gov.pl.

 

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – otwórz
 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz
 4. KARTA OCENY WSTĘPNEJ – otwórz

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE otwórz

WNIOSEK

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – otwórz
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – otwórz
 • Regulamin Rady Programowej – otwórz

 

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast