Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekty grantowe – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

Termin składania wniosków:od 28 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Forma złożenia wniosku: 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.
2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.
Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:1. Wsparcie na realizację zadania udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.
2. Intensywność wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
3. Wysokość pomocy:
minimalna wartość grantu i zadania wynosi 5 000,00 zł,
maksymalna wartość grantu i zadania wynosi 50 000,00 zł.
4. Limit na jednego Grantobiorców ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100 000,00 zł.
Zakres tematyczny:Przedsięwzięcie: Projekty grantowe
– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Limit środków dostępnych w ramach naboru: 200 000 zł
Planowane do realizacja zadania:Budowa lub przebudowa lub wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturowej.
Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej a rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.
Termin realizacji poszczególnych grantów:Nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Warunki udzielenia wsparcia:1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz
z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
3. Zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.
4. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).
5. Zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.
Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:1. Aby zadanie zostało wybrane do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
2. Lokalne kryteria wyboru znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania do finansowania wynosi 10 pkt.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej wniosku na nośniku CD/DVD.
2. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku, formularz umowy, formularz wniosku o płatność), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny grantobiorców oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” – www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.
Załączniki:
 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – POBIERZ
 2. Lokalne kryteria wyboru – POBIERZ
 3. Uzasadnienie zgodności zadania z lokalnymi kryteriami wyboru – POBIERZ
Dokumenty do pobrania:
 1. OGŁOSZENIE O NABORZE – POBIERZ
 2. FORMULARZ WNIOSKU – POBIERZ
 3. PROCEDURY WYBORÓW I OCENY GRANTOBIORCÓW – POBIERZ
 4. WZÓR UMOWY – POBIERZ
 5. WZÓR WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA – POBIERZ
 6. OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ
Dodatkowe dokumenty
 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” – POBIERZ
 2. Regulamin Rady Programowej – POBIERZ
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast