Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Projekty grantowe – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Termin składania wniosków:

od 25 czerwca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Forma złożenia wniosku:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.

2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

1. Wsparcie na realizację zadania udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

2. Intensywność wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

3. Wysokość pomocy:

 • minimalna wartość grantu i zadania wynosi 5 000,00 zł,
 • maksymalna wartość grantu i zadania wynosi 50 000,00 zł.

4. Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100 000,00 zł.

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Projekty grantowe

– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 200 000  zł
Planowane do realizacja zadania:

Organizacja spotkań, warsztatów, imprez, kiermaszy związanych z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Termin realizacji poszczególnych grantów:

Nie później niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz
z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

5. Zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:

1. Aby zadanie zostało wybrane do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

2. Lokalne kryteria wyboru znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania do finansowania wynosi 10 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej  wniosku na nośniku CD/DVD.

2. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku, formularz umowy, formularz wniosku o płatność), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny grantobiorców oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – POBIERZ
 2. Lokalne kryteria wyboru – POBIERZ
 3. Uzasadnienie zgodności zadania z lokalnymi kryteriami wyboru – POBIERZ

Dokumenty do pobrania:

 • OGŁOSZENIE O NABORZE – POBIERZ
 • FORMULARZ WNIOSKU – POBIERZ
 • PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW – POBIERZ
 • WZÓR UMOWY – POBIERZ
 • WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WRAZ Z SPRAWOZDANIEM – POBIERZ

Dodatkowe dokumenty

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – POBIERZ
 • Regulamin Rady Programowej – POBIERZ

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast