Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków: od 30.12.2020 r. do 13.01.2021 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Forma złożenia wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD.

2. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

1. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • Minimalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 150 000,00 zł.

2. Intensywność wsparcia wynosi:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych.
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie rozwijania działalności gospodarczej

– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2019 poz. 664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 i z 2020 r. poz. 1555).

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 101 099,29 EUR, co przy kursie indykatywnym 4 PLN/EUR odpowiada kwocie  404 397,16 PLN
Warunki udzielenia wsparcia:1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz
z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 10 pkt.

Pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 i z 2020 r. poz. 1555).

Kryteria wyboru operacji oraz wymagana minimalna liczba punktów:

1. Aby operacja znalazła się na liście operacji wybranych do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

2. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz biznesplanem
i pozostałymi wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu na nośniku CD/DVD/PENDRIVE.

3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

1. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz w Biurze LGD.

2. Formularz wniosku, biznesplan, instrukcje, formularz umowy, formularz wniosku o płatność dostępne są również na stronie www.arimr.gov.pl.

 

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”-  otwórz
 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz
 4. KARTA OCENY WSTĘPNEJ – otwórz

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE – otwórz

Dodatkowe informacje dot. formy składania wnioskuotwórz

WNIOSEK

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel) – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

BIZNESPLAN

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja 7z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (wersja 7z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (wersja 7z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (wersja 7z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (wersja 7z) (.pdf) – otwórz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
 • Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2. – otwórz
 • Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 – otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – otwórz
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – otwórz
 • Regulamin Rady Programowej – otwórz
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast