ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

1. Zamawiający:

Lokalna Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” z siedzibą w Wierzawicach 874, 37-300 Leżajsk, NIP 816-166-74-52,  REGON: 180391386, KRS 0000321141.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych w LSR na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR tj. 23.05.2016 r. do 31.12.2021r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

3. Cele badania:

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie wymaga:

  • odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące;
  • zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;
  • oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów tego wpływu.
  Ewaluacja będzie służyć jako źródło wiedzy pozwalającej poprawić proces planowania interwencji publicznych (np. kolejnych edycji LSR) na poziomie lokalnym.

Efektem końcowym realizowanego zamówienia będzie przygotowanie raportu z badań zgodnie ze strukturą określoną w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017, tj.:

   1. a. Streszczenie najważniejszych wyników badania;
   1. b. Spis treści;
   1. c. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji;
   1. d. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;
   1. e. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją;
   1. f. Odpowiedzi na pytania badawcze;
   1. g. Wnioski i rekomendacje;
   1. h. Spis tabel i wykresów;
   1. i. Aneksy tworzone w toku realizacji badania.

4. Wymogi wobec wykonawcy:

 1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć sfery rozwoju obszarów wiejskich. Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację badania.
 1. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym:
     • kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych,
     • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym,
     • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdbiuro@gmail.com do dnia 14 lutego 2022r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdbiuro@gmail.com   lub telefonicznie – (17) 242 12 04.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie  internetowej www.regionsanuitrzebosnicy.pl w zakładce „Aktualności”.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

6. Ocena ofert:

   • Cena – 50%
   • Jakość koncepcji badania; jakość metodyki, narzędzi badawczych oraz sposobu organizacji badania – 50% (ocena w oparciu o porównanie ofert).

7. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana. Oferta musi zawierać:

W ofercie Wykonawca winien opisać sposób realizacji badania, który będzie przedmiotem oceny.

W opisie nie należy powielać informacji zawartych w niniejszym zapytaniu. Opis ten winien zawierać w szczególności:

  • Kontekst realizacji badania.
  • Cele badania.
  • Obszary/pytania badawcze.
  • Opis metodyki badania, w tym szczegółowe wskazanie wielkości i struktury prób badań ilościowych i jakościowych wraz z uzasadnieniem.
  • Sposób prezentacji wyników.
  • Harmonogram realizacji badania.

Ponadto oferta musi zawierać oświadczenie spełnienia wymogów wobec Wykonawcy, określonych w pkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów np. referencji, itp.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

9. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

       • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
       • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
       • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
       • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
       • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
        to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

10. Inne informacje:

    • Przewidywalny termin realizacji umowy: czerwiec 2022.
    • Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec oferentów.
    • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
       • jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
       • jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
       • bez podania przyczyny.
   • Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji oferenta/ów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast